Think Big! Kasvuyrittäjyyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -ryhmähanke

Think Big! Kasvuyrittäjyyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -ryhmähanke

Tausta:

Hankkeen taustalla on tarve kehittää Etelä-Pohjanmaan kasvuyrittäjyyden edistämisen toimijoiden osaamista ja verkostoitumista ottaen huomioon erityisesti vihreän kasvun ja digitalisaation näkökulmat. Yleisen kasvuyrittäjyyden kehittämisen rinnalle on noussut viime vuosina tärkeäksi käsitteeksi myös vihreä kasvu. Vihreä kasvu määritellään sellaiseksi liiketoiminnan kasvuksi, jossa samanaikaisesti otetaan huomioon ympäristönäkökohdat ja tartutaan vihreän siirtymän luomiin uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tämä edellyttää kuitenkin uutta osaamista ja yhteistyön tiivistämistä sekä yritysten että yrityksiä tukevien kehittämisorganisaatioiden osalta.  Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. JPYP:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Alavuden Kehitys Oy sekä Isokyrön Kehitys Oy.

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on kehittää kasvuyrittäjyyden ekosysteemin toimijoiden verkostoitumista ja osaamista painottuen erityisesti vihreän kasvun ja digitalisaation mahdollisuuksiin. JPYP osallistuu hankkeessa kasvutyökalujen ja toimintamallien yhteiskehittämiseen muiden hankepartnereiden sekä yritysten kanssa. JPYP toteuttaa hankkeessa omalla alueellaan kasvutyöpajoja, podcastin sekä yrityspilotteja, joissa hyödynnetään hankkeessa tuotettuja kasvutyökaluja. Think Big! -hanke tukee JPYP:n tavoitetta edistää kasvuyrittäjyyttä ja kasvumyönteistä toimintaympäristöä. 

Toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen työpakettiin, joista JPYP:n osahankkeen toimenpiteet kohdistuvat erityisesti työpaketteihin 2 ja 3. Lisäksi JPYP osallistuu ja tukee  työpakettien 1,4 ja 5 toteuttamista. 

Toimenpide 1: Benchmarkkaus ja data-analyysi.
Toimenpiteen 1 tuloksista tuotetaan raportti ja toimenpiteen tehtävistä vastaa SeAMK.

Toimenpide 2: Yhteiskehittämistyöpajat SeAMKin, JPYP:n, Alavuden Kehitys Oy:n ja Isonkyrön Kehitys Oy:n kesken.
Yhteiskehittämisen työpajoja järjestetään yhteensä seitsemän. Neljässä ensimmäisessä työpajassa käydään läpi nykyiset työkalut ja toimintamallit, jotka ovat syntyneet aiempien hankkeiden pohjalta sekä kehitetään niitä yhteisesti eteenpäin. JPYP osallistuu kaikkiin yhteiskehittämistyöpajoihin ja vastaa yhden työpajan organisoinnista. JPYP:n organisoimassa työpajassa käydään läpi JPYP:n kasvuyrittäjyyshankkeissa tuotetut työkalut ja toimintamallit sekä alueelliset tarpeet. Toimenpiteen 2 tuloksena jokainen hanketoimija valitsee seuraavaan vaiheeseen 2-3 työkalua/toimintamallia, joita lähtee yhteiskehittämään yritysten kanssa.  Vastuu toimenpiteen 2. toteutuksesta kaikilla hanketoteuttajilla.

Toimenpide 3: Työkalujen ja toimintamallien yhteiskehittäminen yritysten kanssa sekä pilotointi.
Jokainen kehittämisyhtiö käy läpi 2-3 työkalua/toimintamallia kasvuyrittäjyyden edistämiseksi oman alueensa yritysten kanssa kuitenkin siten, että yhteensä viisi erillistä työkalua/toimintamallia tulee testatuksi. Näin ollen JPYP järjestää omalla alueellaan vähintään kolme työpajaa, joissa työkaluja yhteiskehitetään yritysten kanssa. Tämän lisäksi SeAMK järjestää kolme työpajaa, joissa yrityksiä osallistetaan vihreään kasvuun liittyvään tutkimukseen ja kehittämiseen.
Yhteensä työpajoja järjestetään 12.  Hankkeen tavoitteena on osallistaa yhteensä 30 yritystä yhteiskehittämiseen, josta 10 yritystä on JPYP:n alueelta.

Lisäksi JPYP vastaa toimenpiteen 3. yrityspilotoinneista. JPYP toteuttaa omalla alueellaan pilotoinnin kahdeksan (8) yrityksen kanssa, jossa kehitettyjä työkaluja testataan yrityskohtaisissa toimenpiteissä. Piloteissa valitaan yrityksen tarpeiden mukaisesti työkalut ja toimintamallit, joita on kehitetty työpajoissa. Näitä hyödynnetään yrityskohtaisesti ja tuotetaan työskentelyn pohjalta yrityksille kehittämissuunnitelma. 

Toimenpide 4: Opas ja työkalujen levitys koko Etelä-Pohjanmaan alueelle.
Yhteiskehitetyt työkalut ja toimintamallit kootaan digitaaliseen oppaaseen, joka on avoimesti saatavilla verkossa. Päävastuu oppaan kirjoittamisesta on
SeAMKilla, mutta myös muut toimijat osallistuvat oppaan tuottamiseen.
JPYP osallistuu digitaalisen oppaan ja työkalujen kokoamiseen sekä tiedon levitykseen kyseisistä tuotoksista. JPYP osallistuu hankkeessa toteutettavaan webinaariin. Lisäksi JPYP tuottaa yhden podcastin, jossa jonkin yhteiskehittämiseen osallistuneen yrityksen kanssa keskustellaan kasvutyökaluista. Yhteensä podcasteja toteutetaan neljä (4) kappaletta. Tähän toimenpiteeseen osallistuvat kaikki hanketoimijat.

Toimenpide 5: Tutkimustiedon hyödyntämisen kehittäminen ja kansainvälinen verkostoituminen.
JPYP tukee Toimenpide 5 toteutustyötä, jossa kehitetään käytännön toimintamalli EP:n Yrittäjyys ja kasvu -painoalan tulosten leviämiseen maakunnan eri alueille ja yritysten käyttöön. JPYP osallistuu käytännön toimintamallin alueelliseen jalkauttamistyöhön. Päävastuu toimenpiteestä 5. on SeAMKilla.

Näiden varsinaisten toimenpiteiden lisäksi hankkeelle tehdään erillinen viestintäsuunnitelma,
jonka toteuttamiseen JPYP osallistuu roolinsa mukaisesti.

Perustiedot:  

Toteutusaika:  1.9.2023-28.2.2026

Toteutusalue: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Soini

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektikoordinaattori: Maria Ahvenniemi, p. 040 5691 693 maria.ahvenniemi(at)jpyp.fi

Kustannusarvio:  218 420 €. Ryhmähankkeen kokonaiskustannusarvio 778 563€

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan Liitto
Ohjelma: Euroopan Aluekehitysrahasto, EAKR
Toimintalinja 1 Innovatiivinen Suomi
Erityistavoite
1.1 Tutkimus- ja innovointivalmiuksien ja kehittyneiden teknologioiden käyttöönoton parantaminen
Julkisen tuen osuus 80 % ( 174 735 €) ja omarahoitusosuus 20 % ( 43 683 €)

Think Big! -kasvuyrittäjyyden edistäminen Etelä-Pohjanmaalla -hankkeen logot
Scroll to Top