KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa

KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa

Tausta:

PK- ja mikroyrityksillä on merkittävä potentiaali innovaatioiden ja työpaikkojen tuottajana. Erityisesti tämä korostuu maaseutumaisilla alueilla, mutta alueellinen vaihtelu on voimakasta. Uutta ja kasvavaa yritystoimintaa varten tarvitaan parhaat toimintamallit ja niiden arvioimiseen, tunnistamiseen ja kehittämiseen tarkka yritysten kehitys- ja tilannekuva.  Hankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana on Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy. Hankkeen tutkimuksellisesta osuudesta vastaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin tutkimusryhmät Alueellinen erinomaisuus REx ja Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE.

Tavoitteet:

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten Järvi-Pohjanmaalla voidaan tukea yritysten kasvua tietoperusteisesti entistä tarkemmin. Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa ja tutkitaan, mitkä tekijät ja käytänteet ovat yritysten kasvun ja kehittymisen kannalta tärkeimpiä. KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa -hanke yhdistää yrityskentän rekisteriperusteiset talouden ja viennin datavarannot aluetietoihin ja etsii tutkitun tiedon avulla toimivimmat kasvumallit Järvi-Pohjanmaalla yhteisoppivasti alueen yrityspalvelujen kanssa. KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa -hankkeessa tuotetaan Järvi-Pohjanmaan PK- ja mikroyritysten kasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen ja vientiin (tavarat ja palvelut) sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin perustuva data-analyysi.

Toimenpiteet:

Hankkeen toimenpiteet on jaettu kahteen työpakettiin, joista työpaketti 1 toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti ja työpaketista 2. vastaa Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy. 

Työpaketti 1. (Oulun yliopisto, Kerttu Saalasti Instituutti)
– Alueellisen yrityskuvan tarkastelu (PK- ja mikroyritystenkasvuun, toimialoittaiseen kehityskuvaan, työllistävyyteen, vientiin sekä näihin kytkeytyviin aluetekijöihin perustuva data-analyysi)
– Yhteisoppiva työpaja alueen yrityspalveluasiantuntijoiden ja aluekehittäjien kanssa tietojen analysoimiseksi, tulevaisuusskenaarioiden ja toimenpide-ehdotusten laatimiseksi
– Jatkotyöpaja toimenpidesuunnitelman tarkentamiseksi

Työpaketti  2. (Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy)
– Alueellinen sidosryhmätyöskentely, aloituswebinaari ja työpajojen koolle kutsuminen
– Hankkeen tulosten jalkauttaminen yritysneuvontaan ja -palveluihin
– Hankkeen viestintä ja hallinnointi

Perustiedot:  

Toteutusaika:  1.9.2023-30.04.2024

Toteutusalue: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi,  Soini, Vimpeli 

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektipäällikkö: Jouko Etula

Kustannusarvio:  48 419 € 

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan Liitto
Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE)
Julkisen tuen osuus 80 % (38 735,20€)  ja omarahoituksen osuus 20% (9 683,80€), josta Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n osuus 4 844€ ja Oulun yliopiston osuus 4 839,80€ 

Tuotokset:

Työpaketissa 1. tuotettiin Järvi-Pohjanmaan alueen yritystilasto.
Tutustu Järvi-Pohjanmaan yritystilastoon täältä : https://www.oulu.fi/my/jpkasvudata/

Työpaketissa 1. tuotettiin Järvi-Pohjanmaan yrityskuva, tulevaisuusskenaariot ja toimenpide-ehdotukset mikro- ja pienyrittäjyyden tietoperusteiseksi kehittämiseksi.
Tutustu Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin julkaisuun täältä: https://oulurepo.oulu.fi/bitstream/handle/10024/48131/nbnfioulu-202403042085.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

logobanneri KasvuDATA Järvi-Pohjanmaa-hanke
Scroll to Top