Yrityskaupat käyntiin

Yrityskaupat käyntiin -ryhmähanke

Tausta:

Yritysten omistajanvaihdokset ylläpitävät yhteiskunnan rakenteita maaseutualueilla, missä on runsaasti mikroyrityksiä. Etelä-Pohjanmaan reuna-alueiden kannalta on elintärkeää kehittää toimivia ekosysteemejä ja tukipalveluja yritysten omistajanvaihdoksia varten.
Etelä-Pohjanmaalla on odotettavissa runsaasti yrityskauppoja jo ikääntymisenkin vuoksi, mutta etenkin ostajien herättelyä tarvitaan. Tutkimuksen mukaan vain 12 %:lla myyntiä suunnittelevista oli ostaja jo tiedossa. Tiedetään, että etenkin pienten yritysten ostajat löytyvät usein läheltä. Onkin tarpeen kohdistaa ja soveltaa paikallistasolla etenkin ostajien aktivointia kunkin alueen erityispiirteet huomioiden.

Ryhmähankkeen päätoteuttaja on Seinäjoen Ammattikorkeakoulu. JPYP:n lisäksi hankkeessa ovat mukana Alavuden Kehitys Oy, Into Seinäjoki Oy ja Ähtärin kaupunki.

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on aktivoida yrityksiä yrityskauppoihin ja kehittää edellytyksiä onnistuneisiin omistajanvaihdoksiin. Ryhmähankkessa kehitetään ja parannetaan eteläpohjalaisten yritysten omistajanvaihdosekosysteemin toimivuutta eri alueiden erityistarpeet huomioiden.

Hankkeen tuloksena tietoisuus yritysostomahdollisuudesta on kasvanut potentiaalisten ostajien keskuudessa, yrityskauppamarkkina on vilkastunut ja käytössä on uusia työkaluja ja materiaaleja. Keskeinen tulos on omistajanvaihdosekosysteemin asiantuntijapalveluiden verkoston tiivistyminen ja palveluihin ohjautumisen kehittyneempi
toimintamalli.

Yrityskaupat käyntiin -hanke tukee JPYP:n tavoitetta edistää yritysten omistajanvaihdoksia ja yrittäjäystävällistä toimintaympäristöä. 

Toimenpiteet:

JPYP toteuttaa hankkeessa toimialueellaan sekä ostajien että myyjien aktivointitoimenpiteitä, uudentyyppisen kohtauttamistilaisuuden, kehittää yritysneuvonnan matalan kynnyksen palveluitaan sekä yrityspilotointeja. Lisäksi JPYP osallistuu aktiivisesti maakunnallisen omistajanvaihdosekosysteemin kehittämiseen ja yhteistyön tiivistämiseen yhteistyössä muiden hankepartnereiden kanssa.
Toimenpiteet ydinsisältöineen on kuvattu alla:  

Toimenpide 1 Potentiaalisten ostajien aktivointi, (lyhyt ja keskipitkä aikaväli) kaikki osatoteuttajat osallistuvat toimenpiteen toteuttamiseen. JPYP tunnistaa lähitulevaisuuden potentiaalisia ostajia omalta alueeltaan, ja kohdistaa näille viestintää, tiedotusta ja aktivointia sekä tilaisuuksien (2-3kpl), verkkoviestinnän että suoran kontaktoinnin muodossa lisäten näin tietoisuutta yritysoston mahdollisuuksista.

Toimenpide 3 Myyjien aktivointi
Toimenpiteessä kartoitetaan aktiivisesti potentiaalisia lähivuosien aikana yrityksen myyntiä suunnittelevia yrityksiä, lisätään potentiaalisten myyjien tietoutta yrityskauppaprosessista ja järjestetään 2-3 tilaisuutta myyjien aktivoimiseksi. Lisäksi JPYP toteuttaa omalla alueellaan yrityspilotointeja yhteensä kuuden (6) yrityksen kanssa. Yrityspilotoinneissa perehdytään yrityksen nykytilaan, myynti/ostokuntoisuuteen, toimialan näkymiin ja valitaan yhdessä pilotointiyrityksen kanssa työkalut ja toimintamallit yrityskauppaan valmistautumiseen. Lisäksi pilotoinneissa tuetaan yrittäjän henkisiä valmiuksia yrityksestä luopumiseen. Pilotoinneissa voidaan myös testata toimenpiteessä 6. tuotettavaa Ostokatsastus -työkalua ja toimintamallia. Pilotoinneista aiheutuu yrityksille de minimis -tukea (arvio 4000 euroa).

Toimenpide 4 Ostajien ja myyjien kohtaannuttaminen
Toimenpiteessä JPYP toteuttaa alueellaan uudentyyppisen tapahtumakonseptin, jossa kohtautetaan potentiaalisia ostajia ja myyjiä. Konseptin mukaisia tilaisuuksia 1-2kpl hankeaikana. JPYP osallistuu aktiivisesti muiden osatoteuttajien tilaisuuksiin ja kohtauttaa oman alueensa myyjiä/ostajia muiden alueiden toimijoiden kanssa.

Toimenpide 6 Ostokatsastus -työkalun ja toimintamallin tuottaminen ja jalkauttaminen on päätoteuttaja SeAMKin vastuulla ja toimenpide on kuvattu tarkemmin päähankkeen toimenpiteissä. JPYP tukee Toimenpide 6. toteutustyötä, ja työkalua testataan ja hyödynnetään JPYP:n toteuttamissa yrityspiloteissa. 

Toimenpiteen 7 Maakunnan omistajanvaihdosekosysteemin toimivuuden kehittäminen päävastuu on SeAMKilla, mutta siihen osallistuvat aktiivisesti kaikki osahankkeiden toteuttajat. Toimenpide on kuvattu tarkemmin päähankkeen toimenpiteissä. JPYP osallistuu toimenpiteen yhteiskehittämistyöpajoihin ja matalan kynnyksen neuvontapalveluiden kehittämiseen. JPYP:lle alueiden välisten toimijoiden, benchmarkauksen ja parhaiden käytänteiden siirtäminen on
alueellisen elinvoimaisuuden edistämisen näkökulmasta korkea prioriteetti hankkeessa. Toimenpiteessä tiivistetään alueiden välistä yhteistyötä ja yhteiskehitetään palveluihin ohjautumista.

Varsinaisten toimenpiteiden lisäksi hankkeelle laaditaan erillinen viestintäsuunnitelma, jonka toteuttamiseen JPYP osallistuu roolinsa mukaisesti. Viestintää ja ohjausryhmää on käsitelty tarkemmin päähankkeen toimenpiteissä.

Perustiedot:  

Toteutusaika:  1.11.2023-30.4.2026

Toteutusalue: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli ja Soini

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Projektikoordinaattori: Marika Paavola p.0408240058 s-posti: marika.paavola(at)jpyp.fi

Kustannusarvio:  218 420 €. 

Rahoitus: Etelä-Pohjanmaan Liitto
Ohjelma: Euroopan Aluekehitysrahasto, EAKR
Toimintalinja 7 Oikeudenmukaisen siirtymän Suomi (JTF)
Erityistavoite
7.1. Turpeesta luopumisen alueellisesti oikeudenmukainen siirtymä
Hankekoodi: J10381 
Ryhmähanketunnus: R-01004

Julkisen tuen osuus 80 % ( 174 735 €) ja omarahoitusosuus 20 % ( 43 683 €)

EU lippulogo_Yrityskaupat käyntiin
Scroll to Top