Kotouttaminen tutuksi

 

Tausta

 

Suomessa väestö vähenee ja vanhenee. Vuonna 2022 suomalaisia kuoli historiallisen paljon, yli 60 000 ihmistä. Samaan aikaan suomalaisia syntyi pienin määrä 150 vuoteen, vain hieman vajaa 45 000 lasta. Kuitenkin Suomen väkiluku kasvoi samaisena vuonna yli 17 000 hengellä maahanmuuton vuoksi. Suomen tilanne on myös Järviseudun tilanne. Järviseudun väkiluvun ennustetaan laskeva vuoteen 2040 mennessä n. 4 600 henkilöllä.  Alueen asukasluku vuoden 2022 lopussa oli hieman vajaa 19 000 henkilöä. Elinvoiman säilyttämiseksi alueelle tarvitaan uusia asukkaita, työntekijöitä ja yrityksiä. Yritysten toiminnan ja kilpailukyvyn turvaamiseksi koulutettu työvoima sekä työvoiman saatavuus ovat keskeisiä kysymyksiä.

Kotouttaminen tutuksi -hanke on toiminut alueella tiedonvälityshankkeena ja sen tarkoitus on ollut tietoa välittämällä tukea yritysten ja organisaatioiden valmiuksia työllistää maahanmuuttajia.

Perustiedot

Toteutusaika 1.1.2022-31.5.2023

Toiminta-alue: Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Vimpeli

Hallinnoija: Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy

Yhteyshenkilö: Elina Rantalahti 040 1913130

Kustannusarvio: 52 259 €

Rahoitus: Aisapari ry ja alueen yritykset

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteina oli saada uusia asukkaita seutukunnalle, kehittää kotouttamispalveluita maahanmuuttajien integroimiseksi osaksi Järviseutua ja suomalaista yhteiskuntaa, välittää tietoa sekä valmentaa yrityksiä ja organisaatioita monikulttuurisiksi työympäristöiksi.

Toimenpiteet

Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden seurauksena aloitettiin työ, jonka avulla työperäisen maahanmuuton positiivisista vaikutuksista tiedotetaan laajasti alueella ja alueen yhteisöille. Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden seurauksena myös alueiden yritysten ja organisaatioiden työkulttuuria ja -ympäristöä on muokattu vastaanottavaisemmaksi kansainväliselle työvoimalle.

 

Alla listattuna hankkeessa toteutunutta toimintaa kunkin toimenpidekohdan mukaisesti.

 
1.Tiedolla myönteisyyttä ja suvaitsevaisuutta

Työperäisen maahanmuuton houkuttelevuutta pyrittiin lisäämään omakohtaisten kokemusten avulla. Hankkeen aikana tehtiin tiivistä yhteistyötä Menestystä kansainväliseen rekrytointiin sekä Welcome2EP-hankkeiden kanssa. Tiivistä yhteistyötä tehtiin myös Etelä-Pohjanmaan Wiise ry:n, Seinäjoen ammattikorkeakoulun sekä Järviseudun ammatti-instituutin kanssa. Näin pystyttiin kerryttämään ja jakamaan tietoa onnistuneista kansainvälisistä rekrytoinneista ja rohkaisemaan yrityksiä ja muita yhteisöjä kansainväliseen rekrytointiin. Hankkeessa järjestetyssä Menesty maahanmuuttajien työllistäjänä -tapahtumassa kuultiin hanketyöntekijöiden, kuntaosaajien sekä Wiise ry:n edustajien lisäksi myös yritysesimerkkejä kansainvälisen rekrytoinnin positiivisista vaikutuksista. Tietoa välitettiin koko hankkeen ajan myös kaikissa yhteistyö- ja sidosryhmätapaamisissa. 

2.Kotouttamismallit sujuvaksi koko perheen huomioivaksi kokonaisuudeksi

Järviseudun kotouttamisohjelman valmistelun tiimoilta järjestettiin kaksi työpajaa keväällä 2022, joissa toisessa luonnosteltiin yhteistä suunnitelmaa työperäisten maahanmuuttajien tavoittamiseksi ja tukemiseksi. Toisessa työpajassa luonnosteltiin ”yhden luukun periaatteen” mukaisesti toimivaa palvelupolkua, jossa seudulle muuttava saa kaiken tarvitsemansa tiedon ja avun samasta paikasta

Kotouttamisohjelman valmistelu jatkui seudullisella kuulemiskierroksella. Tällä kierroksella käytiin läpi alueen keskeiset virkamiehet ja sidosryhmien edustajat (TE-palvelut, JAMI, alueen kansalaisopistot). Kuulemisen pohjalta asetettiin tavoitteet kotouttamisohjelmalle. Kotouttamisohjelmasta haluttiin kotoutumisen palvelupolkua kuvaava selkeä ja tiivis dokumentti, jossa painotetaan erityisesti opiskelu- ja työperäistä maahanmuuttoa mukana muuttavat perheet huomioiden. Näillä reunaehdoilla kotouttamisohjelma myös valmisteltiin. Kevään 2023 aikana Järviseudun yhteinen kotouttamisohjelma hyväksyttiin Alajärven, Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin kunnanvaltuustoissa. 

 

3.Tiedolla ja taidolla monikulttuuriseksi työympäristöksi

Tässä toimenpidekohdassa pääpaino oli sekä tiedottamisessa, aktivoinnissa että käytännön toimissa. Hyvistä malleista ja käytänteistä kansainvälisen rekrytoinnin tukena järjestettiin Menesty maahanmuuttajien työllistäjänä -seminaari sekä infotilaisuuksia ja muita tapahtumia hankkeen tavoitteiden ja toimenpiteiden puitteissa. Osassa tapahtumista hanke toimi osatoteuttajana. Järjestettyjen tapahtumat tarjosivat yrityksille neuvoja ja ohjeita sekä viranomaisasiantuntijoilta että kansainvälisissä rekrytoinneissa onnistuneilta yrityksiltä. Järjestettyjen tapahtumien tavoitteena oli myös lisätä tietoa sekä kasvattaa myönteistä kuvaa kansainvälisten rekrytointien mahdollisuuksista.

Hankkeessa päätoteuttajana toteutuneet tapahtumat olivat:

Tietoisku: kansainvälisentyövoiman rekrytointi -tapahtuma 22.02.2022,  Menesty maahanmuuttajien työllistäjänä -tapahtuma 23.02.2023 Evijärvi sekä

Järviseudun aluemarkkinointikierros (Järviseutu Tour) 08.-12.05.2023, Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Soini ja Vimpeli

Lisäksi hanke osallistui seuraaviin yhteistyökumppaneiden tai -hankkeiden tapahtumiin osatoteuttajana:

Töitä ja tekijöitä -kansainvälisen rekrytoinnin iltapäivä 08.06.2022, Alajärvi, Talent Boost Breakfast –aamiaistapahtuma 22.02.2023, Seinäjoki, Ideasta yritykseksi -infotapahtuma 09.03.2022, Alajärvi, Yritysvierailukiertue 14.-15.3.2023, Alajärvi sekä Keskustelutilaisuus kansainvälisestä rekrytoinnista Kuusiokuntien alueella 03.05.2023, Alavus. Lisäksi hanke osallistui alueellisen maahanmuuttotyöryhmän kokouksiin säännöllisesti.

 

Hankkeen tuotokset ja tulokset

Kotouttaminen tutuksi -hankkeessa on saavutettu hankekauden aikana useita tuotoksia ja tuloksia. Hankkeen yhtenä toimenpidetavoitteena oli luoda sujuva alueellinen kotoutumismalli, joka huomioi koko alueelle muuttavan perheen tarpeet. Tätä tarvetta vastaamaan hankkeen aikana on luotu yhteinen Järviseudun kotouttamisohjelma, jossa erityisenä painotuksen kohteena ovat alueelle opiskelemaan tai töihin tulevat maahanmuuttajat. Kotouttamisohjelmassa huomioidaan myös opiskeluiden ja töiden lisäksi tarpeelliset tuki- ja sidosryhmien palvelut esimerkiksi asumisesta ja terveydenhuollosta aina sivistystoimenpalveluihin sekä vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Alueen yhteinen kotouttamisohjelma on antanut myös mahdollisuuden alkaa suunnittelemaan sekä kehittämään alueellista yhteistä kotoutumisen palvelupolkua, joka sujuvoittaisi alueelle muuttavan maahanmuuttajan mahdollisuuksia toimia, työskennellä ja opiskella arjessa. Kotouttamisohjelma toimii myös alueen yhteisenä suunnitelmana sekä maahanmuuttokoordinaattoreiden työvälineenä maahanmuuttajien tavoittamiseksi ja tukemiseksi.

Hankkeen kaksi muuta toimenpidetavoitetta olivat lisätä tiedon avulla myönteisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä kasvattaa näin myös monikulttuuristen työympäristöjen mahdollisuuksia alueella. Hankkeen toimenpiteinä tehty tiedottaminen sekä järjestetyt seminaarit, infotilaisuudet, työryhmätyöskentely, yritysvierailut ja yrittäjyysinfot ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet myönteisesti seudun väestön ja yritysten suhtautumiseen työperäiseen maahanmuuttoon. Tämä on osaltaan myös kasvattanut alueen yritysten ja kuntien valmiuksia toimia erilaisista taustoista tulevien ihmisten työnantajina. Tätä kynnystä on madallettu myös kahdenvälisisissä yrityskohtaamisissa, joissa yrittäjiä ja yrityksen edustajia on rohkaistu rekrytoimaan kansainvälisiä henkilöitä. Tätä kehitystä on edesautettu myös keräämällä ja lähettämällä opiskelijoiden CV:itä alueen yrityksille. Tietoa hyvistä käytänteistä on edistetty ja edelleen levitetty sekä virallisissa että epävirallisissa yhteyksissä.

Säännöllisesti kokoontuva Järviseudun maahanmuuttotyöryhmä on ollut koko hankkeen ajan luonteva foorumi pitää yllä keskustelua, vaihtaa tietoa, tehdä yhteistyötä ja kehittää toimenpiteitä hankkeen tavoitteiden saavuttamiseksi. Maahanmuuttotyöryhmässä hyväksi havaitut käytännöt ovat saaneet jalkautua alueen kuntien käytänteihin.  Tämä on lisännyt alueen toimintakykyä ja -kapasiteettia esimerkiksi Ukrainan kriisin vuoksi tulleen pakolaistulvan edessä.

Nyt alkanut työ alueella jatkuu edelleen hankkeen päätyttyäkin. Opitut käytänteet antavat mahdollisuuden rakentaa hankkeen aikana valmistellulle pohjalle. Hyvä
työ saa jatkua.

 

 
Scroll to Top