Yritysrahoituksessa odotusta ja muutosta ilmassa

Uusi vuosi tuo mukanaan yritysrahoituksen uuden ohjelmakauden ja rinnalleen muutamia kokonaan uusia rahoitusinstrumentteja. Vuosi 2023 näyttääkin yritysrahoituksen osalta monimuotoiselta. Läpileikkaavina teemoina ovat vähähiilisyyden edistäminen ja vihreä siirtymä sekä digitalisaatio. Vastuullinen toimintatapa niin yksittäisissä yrityksissä kuin laajemmassa alueellisessa toimintaympäristössä on keskeinen toimintaa ja rahoitusta linjaava ohjenuora.

JTF-rahasto oikeudenmukaiseen siirtymään

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) tulemista on odotettu pitkään. Etelä-Pohjanmaalla JTF:n rahoituspottia voidaan pitää edunvalvontavoittona, sillä rahaa kehittämistoimenpiteisiin on yhteensä 40 miljoonaa euroa. Rahastolla vastataan turvetuotannon vähentämisestä aiheutuviin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin alueilla, jossa edellytykset muutokseen sopeutumiseen ovat heikoimmat. JTF ei kuitenkaan ole pelkkää turvatuotannon sopeuttamisen rahoitusta, vaan se mahdollistaa laajemmin alueellisten elinkeinojen kehittämistä. JTF rahoitushaun avautumista odotellaan koko maakunnassa kuumeisesti. Lisää tietoa Etelä-Pohjanmaan JTF-rahoituksesta Etelä-Pohjanmaan Liiton sivuilla.

EU-rahoituksissa alkamassa uusi kausi

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (eli CAP=Common Agrucultural Policy) uudistus on niin ikään käynnissä. CAP-suunnitelma vuosille 2023–2027 kattaa nykyisen rahoituskauden maaseutuohjelman, suorat tuet ja osittain maatalouden markkinatuet. Vaikka tukiin tulee uudistuksia, paljon säilyy myös samana. Tuleva rahoituskausi ulottuu vuoteen 2027 asti. Uusien ehtojen mukaisia tukia on mahdollista hakea vuodesta 2023 alkaen.

Uuden EU-rahoituskauden mukaiset tuet tulevat haettaviksi sen jälkeen, kun maa- ja metsätalousministeriö on saanut valmiiksi niihin liittyvän kansallisen lainsäädännön ja Ruokavirasto on toteuttanut lainsäädännön edellyttämät muutokset tietojärjestelmiin ja ohjeistukseen. Eri tukimuotojen hakujen odotetaan aukeavan kevään aikana. Maaseutuohjelman mukaisia rahoitusvaroja myöntävät LEADER-ryhmät ja ELY-keskukset.

Innovaatiosetelin rahoituksessa hienoinen nousu

Viime vuoden lopulla Business Finland julkisti rahoitusinstrumentteihinsa vuonna 2023 voimaan tulevat muutokset. Erityisesti pienyritysten keskuudessa suositun Innovaatioseteli -rahoituksen määrä nousee 6 000 euroon. Muilta osin rahoitus pysyy ennallaan, eli se kattaa edelleen 100 % ostettujen asiantuntijapalveluiden arvonlisäverottomasta määrästä ja rahoituksen voi halutessaan käyttää palveluiden ostamiseen useammalta eri palveluntarjoajalta. Myös muihin Business Finlandin rahoitusinstrumentteihin on tullut muutoksia.

Tempo-rahoitus on tarkoitettu alle 5-vuotiaille startup-yrityksille, joilla on uusi tuote- tai palveluidea. Rahoituksella yritys voi valmistella esimerkiksi kansainvälistä kasvua ideansa toimivuutta testaamalla, hankkimalla palautetta potentiaalisilta asiakkailta sekä kartoittamalla tuotteen kysyntää ja toimivuutta uudella kansainvälisellä markkinalla. Tempo-rahoituksen tuki on noussut 50 000 eurosta 60 000 euroon. Business Finlandin Tempo -rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kustannuksista, jotka voivat olla maksimissaan 80 000 euroa. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Varaudu viiveisiin

Yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden on hyvä varautua myös yritysrahoituksen hakujen viiveisiin. Arvio on, että esimerkiksi yrityksille tutut maaseuturahaston investointituet tulisivat hakuun aikaisintaan loppukeväästä, jolloin rahoituspäätöksien saaminen ja hankkeiden varsinainen aloitus saattavat venyä syksyyn. Hakuaikataulujen venymiseen vaikuttaa muun muassa rahoituslainsäädännön voimaan saattaminen.

Verokannustin vauhdittamaan pk-yritysten TK-toimintaa

Myös verottaja on mukana tutkimus- ja kehittämistoiminnan talkoissa tarjoamalla yrityksille tutkimus- ja kehittämistoiminnan verokannusteen. Tammikuun jälkeen yritys voi vähentää tutkimus- ja kehitysmenoja verotuksessaan. Käytännössä verokannustin tarkoittaa, että elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittavat yritykset saavat laissa tarkoitetuista tutkimus- ja kehittämistoiminnan palkka- tai ostopalvelumenoista lisävähennyksen. Yleisen lisävähennyksen saa ensimmäisen kerran verovuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa ja ylimääräisen lisävähennyksen vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa.

Kannustimella halutaan rohkaista pieniä ja keskisuuria yrityksiä investoimaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yritys voi vähentää enintään puolet tutkimus- ja kehitysmenoista sekä 45 prosenttia näiden menojen lisäyksestä edellisvuoteen verrattuna. Osuuksien yläraja on 500 000 euroa eli yhteensä vähennyksiä voi tehdä enintään miljoona euroa.

Jos yritys on saanut tutkimus- ja kehittämistoimintaan suoraa valtion tukea tai muuta julkista tukea, niin yrityksen on annettava vapaamuotoinen selvitys siitä, miten tuki on otettu huomioon lisävähennyksen määrässä.

Uusista rahoituslähteistä, suorista yritystuista ja verokannustimesta tarvitaan paljon lisää tietoa ja viestinnällisiä toimia, jotta rahoituksen tukityökaluja opitaan käyttämään yritysten kasvun tukemiseksi.

Ota yhteyttä!

Jos yritykselläsi on kehittämis- tai investointitarpeita, ota yhteyttä, niin etsitään yhdessä sopivia rahoituslähteitä.

Maria Ahvenniemi,
yrityspalvelupäällikkö
p. 040 569 1693
maria.ahvenniemi(at)jpyp.fi

Scroll to Top